POMAGA W LECZENIU / HELPS TO CURE

      Funkcje dwutlenku węgla

CO2 jest głównym regulatorem napięcia naczyniowego. Wywieranie wpływu na centrum naczynioruchowe w rdzeniu przedłużonym, daje sygnał skurczowi naczynia lub rozszerzeniu naczyń krwionośnych, w zależności od warunków wymaganych do odpowiedniej adaptacji organizmu. Poziom dwutlenku węgla wpływa nie tylko na odczyty ciśnienia, dopływ krwi do narządów i tkanek, ale także na szybkość i głębokość oddychania, humoralny transfer O2 i składników odżywczych do komórek oraz niezbędny element oddychania komórkowego, w celu utrzymania kwasowości równowaga podstawowa, tj. główny wodorowęglanowy układ składnika buforowego ludzkiego ciała i wiele innych czynników.

Functions of carbon dioxide

CO2 is the main regulator of vascular tone. Exerting influence on the vasomotor center in the medulla oblongata, it gives a signal to the vessels vasoconstriction or vasodilation, depending on the conditions required for an adequate adaptation of the organism. The level of carbon dioxide affects not only the pressure readings, blood supply to organs and tissues, but also on the rate and depth of breathing humoral transfer of O2 and nutrients to the cells and an essential element of cell respiration, to maintain the acid-base balance, ie, the main bicarbonate buffer component system of the human body, and many other factors.

ZAPOBIEGANIE CHOROBOM / DISEASE PREVENTION
Funkcje dwutlenku węgla CO2 jest głównym regulatorem napięcia naczyniowego. Działając na centrum naczyniowo-ruchowe w rdzeniu przedłużonym, reguluje rozszerzenie naczyń krwionośnych i zwężenie naczyń krwionośnych, co zapewnia adaptację organizmu. Dwutlenek węgla bierze udział w regulacji ciśnienia krwi, dopływu krwi do narządów i tkanek, szybkości i głębokości oddychania, transferu O2 i składników odżywczych do komórek i wielu innych. Co więcej, jest kluczowym elementem w oddychaniu komórkowym i utrzymuje równowagę kwasowo-zasadową. Zatem CO2 jest głównym elementem układu wodorowęglanowego w organizmie człowieka. Functions of carbon dioxide CO2 is the main regulator of vascular tone. By affecting the vasomotor center in the medulla oblongata, it regulates vasodilation and vasoconstriction of the blood vessels, which ensures adaptation of the organism. Carbon dioxide is involved in the regulation of blood pressure, blood supply of the organs and tissues, rate and depth of breathing, transfer of O2 and nutrients to the cells, and many others. Moreover, it is a key element in cellular respiration and maintains the acid-base balance. Thus, CO2 is the main element of the bicarbonate buffer system in the human organism.
ARYTMIA SERCA (CZĘSTOSKURCZ) / CARDIAC ARRHYTHMIA (TACHYCARDIA)
Główną funkcją "Samozdrava" jest normalizacja ilości CO2 w organizmie, która eliminuje główną przyczynę nadciśnienia tętniczego, która jest jedną z głównych przyczyn arytmii. Regularne ćwiczenia oddechowe z "Samozdrav" mogą zapobiegać arytmii serca. Oprócz tego, normalizacja ilości CO2 w krwi tętniczej zapobiega zasadowie, która jest dobrze znanym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, a zwłaszcza arytmii. Zastosowanie "Samozdrav" normalizuje oddychanie i eliminuje duszność oraz inne zaburzenia oddychania, co prowadzi do kwasicy. Unerwienie serca jest zapewniane przez przywspółczulny układ nerwowy, podczas gdy oddychanie jest kontrolowane przez kilka mechanizmów. Nawet oddychanie może normalizować rytm serca. The main function of “Samozdrav” is the normalization of the CO2 amount in the organism, which eliminates the main cause of arterial hypertension, which is one of the main causes of arrhythmia. Regular respiratory exercises with “Samozdrav” can prevent cardiac arrhythmia. In addition to that, the normalization of the CO2 amount in the arterial blood prevents alkalosis, which is a well known risk factor for cardiovascular diseases, and particularly arrhythmia. The use of “Samozdrav” normalizes breathing and eliminates shortness of breath and other breathing disorders, leading to acidosis. The innervation of the heart is provided by the parasympathetic nervous system, whereas breathing is controlled by several mechanisms. Even breathing can normalize the heart rhythm.
NADCIŚNIENIE / HYPERTONIA
Choroba charakteryzuje się hipertonicznością mięśni gładkich, co często wiąże się z brakiem naturalnego środka naczyniotwórczego - dwutlenku węgla. Ćwiczenia oddechowe z "Samozdrav" zwiększają poziom CO2 i rozszerzają naczynia krwionośne, normalizując ciśnienie krwi. Innym mechanizmem leżącym u podstaw hipertoniczności jest nadmierne wydalanie CO2. Normalizacja poziomu dwutlenku węgla zapewnia eliminację skurczu. The disease is characterized by the hypertonicity of smooth muscles, which is often associated with the lack of a natural vasolidator - carbon dioxide. Respiratory exercises with “Samozdrav” increase the level of CO2 and dilate blood vessels, normalizing blood pressure. Another mechanism underlying hypertonicity is the excessive CO2 excretion. The normalization of carbon dioxide level ensures elimination of the spasm.
HIPOTONIA-STAN ZMNIEJSZONEGO NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO / HYPOTONIA
Podczas ćwiczeń oddechowych CO2 wpływa na centrum naczynioruchowe, które normalizuje światło naczynia i reguluje ciśnienie tętnicze. Osiąga się to poprzez udział specyficznych receptorów w tworzeniu siatkowatych i poprzez wzrost stężenia jonów wodorowych wpływających na receptory tętnic szyjnych i inne chemoreceptory. During the respiratory exercises, CO2 affects the vasomotor centre, which normalizes vascular lumen and regulates the arterial pressure. It is achieved through the involvement of specific receptors in the reticular formation and through the increase of hydrogen ions concentration affecting carotid receptors and other chemoreceptors.
CHOROBA WIEŃCOWA / CORONARY ARTERY DISEASE
1. Eksperymenty przeprowadzone na izolowanym sercu wykazały, że hiperkapnia zwiększa przepływ wieńcowy, podczas gdy hipokapnia ją zmniejsza. 2. Znaczenie ćwiczeń oddechowych można zilustrować na przykładzie pobranego krążenia krwi. Regularne stosowanie "Samozdrav" promuje tworzenie nowych naczyń krwionośnych, co poprawia ukrwienie serca i aktywuje procesy metaboliczne. 3. Umiarkowana hiperkapnia zwiększa przepływ krwi żylnej do serca i skurczową objętość w wyniku zwiększonego napięcia żył i mięśni szkieletowych. 1. Experiments conducted on an isolated heart demonstrated that hypercapnia increases coronary blood flow, while hypocapnia decreases it. 2. The importance of respiratory exercises can be illustrated on the example of collateral blood circulation. Regular use of “Samozdrav” promotes the formation of new blood vessels, which improves blood supply of the heart and activates metabolic processes. 3. Moderate hypercapnia increases both venous blood flow to the heart and systolic volume as a result of increased tone of veins and the skeleton muscles.
UDAR / STROKE
Ćwiczenia oddechowe z "Samozdrav" poprawiają ukrwienie mózgu i pomagają rozszerzać naczynia mózgowe. Przypuszczamy, że regularne stosowanie Samozdrav "stymuluje przepływ krwi w mózgu przez rozwój zabezpieczeń, które mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia tolerancji mózgu na chorobę wieńcową. Jednym z mechanizmów zwiększania tolerancji mózgu na chorobę wieńcową jest stymulacja angiogenezy w mózgu i zwiększenie liczby normalnie funkcjonujących mikronaczyń poprzez uzyskanie umiarkowanej hiperkapnii we krwi tętniczej. Regularne ćwiczenia z "Samozdrav" poprawiają ukrwienie i metabolizm mózgu, znacznie zmniejszając ryzyko udaru i pomagając przywrócić tkankę mózgową. Respiratory exercises with “Samozdrav” improve blood supply in the brain and help to dilate cerebral vessels. We suppose that regular use of Samozdrav” stimulates the brain blood flow through the development of collaterals, which are of vital importance for the increase of the brain tolerance to the coronary artery disease. One of the mechanisms of raising brain tolerance to the coronary artery disease is the angiogenesis stimulation in the brain and the increase in the number of normally functioning microvessels through achieving moderate hypercapnia in the arterial blood. Regular exercises with “Samozdrav” improve blood supply and metabolism of the brain, significantly reducing the risk of a stroke and helping to restore the brain tissue.
ATAK SERCA (ZAWAŁ) / HEART ATTACK

Regularne ćwiczenia oddechowe z "Samozdravem" poprawiają ukrwienie serca dzięki złagodzeniu skurczu naczyń. Promuje również rewaskularyzację serca (wzrost zabezpieczeń dla alternatywnego zaopatrzenia w krew), który jest uważany za proces adaptacyjny. Przywrócenie dopływu krwi aktywuje procesy metaboliczne w mięśniu sercowym i zapobiega nawrotom zawałów serca. Zastosowanie "Samozdrav" ułatwia odbudowę mięśnia sercowego, normalizuje obwodowy przepływ krwi i obniża ciśnienie w tętnicach wieńcowych.

 

Regular respiratory exercises with “Samozdrav” improve heart's blood supply through a relief of vascular spasm. It also promotes heart revascularization (the growth of collaterals for alternative blood supply), which is considered as adaptive process. The restoration of blood supply activates metabolic processes in the cardiac muscle and prevents recurrent heart attacks. The use of “Samozdrav” facilitates myocardial restoration, normalizes the peripheral blood flow, and lowers the pressure in the coronary arteries..

SKRÓCONY ODDECH / SHORTNESS OF BREATH
Każde ćwiczenie oddechowe z "Samozdrav" normalizuje wentylację płuc, przywraca naturalny rytm oddychania i metabolizm oddechowy. Ponadto "Samozdrav" zapobiega nadmiernej produkcji śluzu / flegmy, często obserwowanej u pacjentów w podeszłym wieku lub w przypadku chorób zakaźnych układu oddechowego. Zastosowanie "Samozdrav" poprawia napięcie mięśni oddechowych (zmniejszając, a nawet eliminując duszność), wzmacniając układ odpornościowy Each respiratory exercise with “Samozdrav” normalizes lungs ventilation, restore natural breathing rhythm and respiratory metabolism. Moreover, “Samozdrav” prevents excessive mucus/phlegm production, frequently observed in elderly patients or in the case of respiratory infectious diseases. The use of “Samozdrav” improves the tone of the respiratory muscles (thus, reducing or even eliminating shortness of breath), strengthen the immune system
СHRONICZNE ZAPALENIE OSKRZELI / СHRONIC BRONCHITIS
1. Zastosowanie "Samozdrav" poprawia krążenie krwi w płucach, oskrzelach i tchawicy, dotkniętych chorobą. Pomaga w rozszerzaniu dróg oddechowych, ułatwia wytwarzanie śluzu, co ostatecznie zapobiega kaszlu i pozwala na przerwanie terapii hormonalnej. 2. Skurcz mięśni gładkich oskrzeli jest jednym z mechanizmów ochronnych w odpowiedzi na nadmierne wydalanie CO2. Skurcz oskrzeli prowadzi do uduszenia i duszności. Zastosowanie "Samozdrav" zwiększa poziom CO2 w organizmie, co zmniejsza ryzyko przewlekłego zapalenia oskrzeli. 3. Innym mechanizmem ochronnym przeciwko nadmiernemu wydalaniu CO2 jest wytwarzanie śluzu w drogach oddechowych, co powoduje zwężenie oskrzeli. Regularne stosowanie "Samozdrav" pomaga zwiększyć poziom CO2, zapobiegając nadmiernemu wytwarzaniu śluzu i pomagając oczyścić oskrzela. 1. The use of “Samozdrav” improves blood circulation in the lungs, bronchi, and trachea, affected by the disease. It helps to dilate airways, facilitates mucus production, which eventually prevents coughing and allows cessation of hormonal therapy. 2. The spasm of bronchial smooth muscles is one of protective mechanisms in response to excessive CO2 excretion. The bronchial spasm leads to asphyxiation and shortness of breath. The use of “Samozdrav” increases the level of CO2 in the organism, which diminishes the risk of chronic bronchitis. 3. Another protective mechanism against excessive CO2 excretion is mucus production in the airways, which causes bronchoconstriction. Regular use of “Samozdrav” helps to increase the CO2 level, preventing excessive mucus production and helping to clear the bronchi.
DUSZNICA BOLESNA / ANGINA PECTORIS

 

Długotrwałe stosowanie "Samozdrav" zmniejsza hipertonię, poprawia dopływ krwi do serca. Umiarkowana hiperkapnia sprzyja dysocjacji tlenu z hemoglobiny, co zwiększa podaż tlenu we wszystkich tkankach, w tym w tkance mięśnia sercowego. Powoduje to zmniejszenie ciśnienia w tętnicach wieńcowych i poprawę funkcji mięśnia sercowego, co zmniejsza liczbę ataków dusznicy bolesnej.

Long-time use of “Samozdrav” reduces hypertonia, improve heart's blood supply. Moderate hypercapnia promotes the dissociation of oxygen from hemoglobin, which increases oxygen supply in all tissues, including the cardiac muscle tissue. This results in a decreased pressure in coronary arteries and improved myocardial function, which reduces the number of angina attacks.

ZASTOSOWANIE PODCZAS CIĄŻY / USAGE DURING PREGNANCY

Zalecamy rozpoczęcie stosowania "Samozdrav" we wczesnych stadiach ciąży w celu utrzymania prawidłowego przepływu krwi. Tworzenie łożyska wiąże się z podwyższonym zużyciem tlenu, które może powodować niedotlenienie mózgu. Ponadto upośledzenie ukrwienia może powodować niedotlenienie płodu, co prowadzi do różnych zaburzeń układu nerwowego i sercowo-naczyniowego w okresie pourodzeniowym. Zwiększa również ryzyko choroby wieńcowej. Około 32% zgonów noworodków występuje z powodu zmian martwiczych i dystroficznych mięśnia sercowego, a 14% z zawałem mięśnia sercowego. Istotne jest poprawienie ukrwienia i przepływu krwi podczas ciąży, ponieważ pomoże to w utrzymaniu zdrowia matki i dziecka.

We recommend to start using “Samozdrav” at the early stages of pregnancy to maintain normal blood flow. The formation of the placenta is associated with an elevated consumption of oxygen, which can cause oxygen starvation of the brain. Moreover, impaired blood supply can cause fetal hypoxia, which leads to different disorders of the nervous and cardiovascular systems in the posnatal period. It also increases the risk for coronary artery disease. Approximately 32% of newborn deaths occur due to necrotic and dystrophic changes of the heart muscle, while 14% have myocardial infarction. It is vital to improve blood supply and blood flow during pregnancy, because it will help to maintain the mother’s and child’s health.

OBRZĘK / EDEMA

Niski poziom żylny powoduje przekrwienie krwi i upośledzenie odpływu krwi z tkanek, co powoduje obrzęk. Dwutlenek węgla normalizuje żylny ton, poprawia przepływ krwi, zmniejszając obrzęk.

Low venous tone causes blood congestion and impaired blood outflow from the tissues, which results in edema. Carbon dioxide normalizes venous tone, improves blood flow, thus reducing edema.

OSTEOCHONDROZA / OSTEOCHONDROSIS

 

Głównymi przyczynami osteochondrozy są spazm naczyniowy i upośledzony metabolizm krążków międzykręgowych. Pozytywny efekt "Samozdrava" wiąże się z poprawą dopływu krwi do tkanki kostnej i chrzęstnej. Zastosowanie "Samozdrav" pomaga zapobiegać chorobie i przywracać procesy metaboliczne w uszkodzonych tkankach.

The main causes of osteochondrosis are the vascular spasm and the impaired metabolism in the intervertebral discs. The positive effect of “Samozdrav” is associated with the improvement of blood supply of the osseous and chondral tissue. The usage of “Samozdrav” helps to prevent the disease and restore metabolic processes in damaged tissues.

NERWICA / NEUROSIS
Mechanizm działania "Samozdrava" polega na przywróceniu normalnego poziomu CO2 w organizmie. Dwutlenek węgla wpływa na przepuszczalność membran, regulując w ten sposób pobudliwość komórek nerwowych. Wykazano, że brak CO2 powoduje nadmierną pobudliwość neuronów, podczas gdy umiarkowana hiperkapnia po ćwiczeniach oddechowych zapobiega nadmiernemu pobudzeniu komórek nerwowych, zapewnia stabilizację nerwów i daje efekt odprężający. The mechanism of “Samozdrav” action is based on the restoration of the normal CO2 level in the organism. Carbon dioxide affects the permeability of the membranes, thus regulating the excitability of nerve cells. The lack of CO2 has been shown to cause excessive excitability of neurons, whereas moderate hypercapnia after respiratory exercises prevents excessive excitability of nerve cells, ensures nerve stabilization, and gives a relaxing effect.
MIGRENA / MIGRAINE

 

Umiarkowana hiperkapnia aktywuje reakcje enzymatyczne, które zwiększają produkcję ATP. W rezultacie komórki mogą otrzymywać więcej tlenu z krwi. Oprócz poprawy zaopatrzenia w krew i metabolizmu mózgu, regularne ćwiczenia z "Samozdrav" stymulują rozwój naczyń pobocznych (naczyń omijających), co zapewnia pozytywne efekty u pacjentów z migreną.

Moderate hypercapnia activates enzymatic reactions, which increases the production of ATP. As a result, the cells can receive more oxygen from the blood. In addition to the improvement of blood supply and brain metabolism, regular exercises with “Samozdrav” stimulate the development of collateral vessels (bypass vessels), which ensures positive effects for patients with migraine.

ZAPARCIA / CONSTIPATION

 

Ćwiczenia oddechowe poprawiają zaopatrzenie tkanek w tlen i aktywują procesy metaboliczne, ułatwiając wydalanie odpadów metabolicznych

Respiratory exercises improve tissues oxygen supply and activate metabolic processes, facilitating the excretion of metabolic wastes

CHOROBY GASTRYCZNE / GASTROINTESTINAL DISEASES

Nieznacznie zwiększona ilość dwutlenku węgla we krwi po ćwiczeniach oddechowych z "Samozdrav" powoduje rozluźnienie mięśni gładkich w żołądku i jelitach, które przywracają i aktywują ich funkcje. "Samozdrav" poprawia także ruch robaczkowy, eliminując zarówno zaparcia, jak i skurcze żołądka.

The slightly increased amount of carbon dioxide in the blood after respiratory exercises with “Samozdrav” causes the relaxation of smooth muscle in the stomach and intestines, which restores and activates their functions. “Samozdrav” also improves a vermicular movement, eliminating both constipation and stomach spasms.

HEMOROIDY (ŻYLAKI) / HAEMORRHOIDS

Poprawa przepływu krwi po długotrwałym ćwiczeniu z "Samozdrav" eliminuje zastój żylny w kończynach dolnych (żylakach) oraz w okolicy miednicy (hemoroidy). Istnieją dwa główne czynniki ryzyka hemoroidów: zaparcia i siedzący tryb życia. "Samozdrav" poprawia ruchliwość żołądkowo-jelitową, normalizuje funkcje żołądka i eliminuje zaparcia. Poza tym "Samozdrav" ułatwia metabolizm i poprawia biochemiczną charakterystykę krwi tętniczej; dlatego może być uważana za alternatywę dla aktywności fizycznej. "Samozdrav" zapewnia prawidłowe dostarczanie krwi i tlenu do komórek i utrzymuje funkcje organizmu. Ćwiczenia oddechowe pomagają zapobiegać wielu chorobom, w tym hemoroidom.

The improvement of blood flow after long-time exercising with “Samozdrav” eliminates the venous stasis in the lower extremities (varicose veins) and in the pelvic area (haemorrhoids). There are two main risk factors for hemorrhoids: constipation and sedentary lifestyle. “Samozdrav” improves gastrointestinal motility, normalizes stomach functions, and eliminates constipation. In addition to that, “Samozdrav” facilitates the metabolism and improves the biochemical characteristics of the arterial blood; therefore, it can be considered as an alternative to physical activity. “Samozdrav” ensures normal blood and oxygen supply to the cells and maintains the functions of the organism. Respiratory exercises help to prevent many diseases, including hemorrhoids.

Wegetatywna - dystonia naczyniowa / VEGETATIVE-VASCULAR DYSTONIA

 

Ćwiczenia oddechowe aktywują wszystkie zakończenia nerwowe i receptory, normalizują nerwowość. Pomaga przywrócić centralny układ nerwowy. Poza tym "Samozdrav" zapewnia rozluźnienie organizmu.

Zwiększone stężenie dwutlenku węgla zmniejsza pobudliwość układu nerwowego. W innych warunkach może promować reakcje pobudzenia. Ponadto, sporadyczne wzrosty stężenia CO2 pomagają wyeliminować zastoinowe skupienie wzbudzenia w korze mózgu, co wywarło negatywny wpływ na podatność układu nerwowego.

Aktywacja (pobudzenie) układu nerwowego podczas umiarkowanej hiperkapnii jest związana ze zwiększoną odpowiedzią z receptorów obwodowych, podrażnioną przez aktywne metabolity. Metabolity te powstają podczas fizycznych i chemicznych zmian w organizmie.

Breathing exercises activate all nerve endings and receptors, normalizes the neurility. It helps to restore the central nervous system. Besides, “Samozdrav” ensures relaxation of the organism.

The increased concentration of carbon dioxide reduces the excitability of the nervous system. In other conditions it can promote the arousal reactions. Moreover, sporadical increases of CO2 concentration help to eliminate a congestive excitation focus in the brain cortex, which exerted a negative effect on the susceptibility of the nervous system.

The activation (excitation) of the nervous system during moderate hypercapnia is associated with the increased afference from the peripheral receptors, irritated by active metabolites. These metabolites are produced during physical and chemical changes in the organism.

ASTMA OSKRZELOWA / BRONCHIAL ASTHMA
1. Zastosowanie "Samozdrav" poprawia krążenie krwi w płucach, oskrzelach i tchawicy, dotkniętej astmą oskrzelową. Pomaga w rozszerzaniu dróg oddechowych, ułatwia wytwarzanie śluzu, co ostatecznie zapobiega atakom astmy i pozwala na przerwanie terapii hormonalnej. 2. Skurcz mięśni gładkich oskrzeli jest jednym z mechanizmów ochronnych w odpowiedzi na nadmierne wydalanie CO2. Skurcz oskrzeli prowadzi do uduszenia i duszności. Zastosowanie "Samozdrav" zwiększa poziom CO2 w organizmie, co zmniejsza ryzyko astmy oskrzelowej. 3. Innym mechanizmem ochronnym przeciwko nadmiernemu wydalaniu CO2 jest wytwarzanie śluzu w drogach oddechowych, co powoduje zwężenie oskrzeli. Regularne stosowanie "Samozdrav" pomaga zwiększyć poziom CO2, zapobiegając nadmiernemu wytwarzaniu śluzu i pomagając oczyścić oskrzela. 1. The use of “Samozdrav” improves blood circulation in the lungs, bronchi, and trachea, affected by bronchial asthma. It helps to dilate airways, facilitates mucus production, which eventually prevents asthma attacks and allows cessation of hormonal therapy. 2. The spasm of bronchial smooth muscles is one of protective mechanisms in response to excessive CO2 excretion. The bronchial spasm leads to asphyxiation and shortness of breath. The use of “Samozdrav” increases the level of CO2 in the organism, which diminishes the risk of bronchial asthma. 3. Another protective mechanism against excessive CO2 excretion is mucus production in the airways, which causes bronchoconstriction. Regular use of “Samozdrav” helps to increase the CO2 level, preventing excessive mucus production and helping to clear the bronchi.
BEZSENNOŚĆ / INSOMNIA

 

Mechanizm działania "Samozdrava" polega na przywróceniu normalnego poziomu CO2 w organizmie. Dwutlenek węgla wpływa na przepuszczalność membran, regulując w ten sposób pobudliwość komórek nerwowych. Wykazano, że brak CO2 powoduje nadmierną pobudliwość neuronów, podczas gdy umiarkowana hiperkapnia po ćwiczeniach oddechowych zapobiega nadmiernemu pobudzeniu komórek nerwowych, zapewnia stabilizację nerwów i daje efekt odprężający. Ponieważ ciągłe nerwowe nadmierne pobudzenie wywołuje bezsenność, regularne ćwiczenia oddechowe pomagają poprawić jakość snu.

The mechanism of “Samozdrav” action is based on the restoration of the normal CO2 level in the organism. Carbon dioxide affects the permeability of the membranes, thus regulating the excitability of nerve cells. The lack of CO2 has been shown to cause excessive excitability of neurons, whereas moderate hypercapnia after respiratory exercises prevents excessive excitability of nerve cells, ensures nerve stabilization, and gives a relaxing effect. Since constant nervous overexcitement provokes insomnia, regular respiratory exercises help to improve the quality of sleep.

MIAŻDŻYCA / ATHEROSCLEROSIS
1. Głównym czynnikiem wyzwalającym miażdżycę jest reakcja ściany naczynia (głównie śródbłonka) na uszkodzenie. Innym prawdopodobnym powodem uszkodzenia ściany naczynia jest jego niedożywienie, zwane również skurczem naczyniowym (Vasa vasorum). "Samozdrav" poprawia metabolizm we wszystkich tkankach organizmu, w tym ścian naczyń krwionośnych, zapobiega ich uszkodzeniu, przerzedzeniu i erozji. 2. Uszkodzenie może być spowodowane przez kilka czynników, w tym wysokie obciążenie hemodynamiczne. Zastosowanie "Samozdrav" pomaga zmniejszyć to obciążenie, a zatem, aby zapobiec hipertonii. 3. Złagodzenie skurczu naczyń zmniejsza ryzyko rozwoju blaszek miażdżycowych. 4. Umiarkowana hiperkapnia aktywuje metabolizm cholesterolu. 5. Ponieważ CO2 jest niezbędny dla wszystkich procesów życiowych, jego nadmierne wydalanie (z powodu hiperwentylacji) wyzwala różne mechanizmy ochronne, w tym zagęszczanie ścian naczyń w wyniku osadzania się cholesterolu. Indukuje rozwój stwardnienia tkankowego. Zastosowanie "Samozdrav" zwiększa poziom CO2 w organizmie, hamując produkcję cholesterolu, co zmniejsza ryzyko miażdżycy. 1. The main trigger of atherosclerosis is the reaction of the vessel wall (mainly endothelium) to damage. Another probable reason for the vessel wall damage is its malnutrition, also known as vascular spasm (Vasa vasorum). “Samozdrav” improves metabolism in all tissues of the organism, including vessel walls, prevents their damage, thinning, and erosion. 2. The damage can be caused by several factors, including high hemodynamic load. The use of “Samozdrav” helps to decrease this load and, therefore, to prevent hypertonia. 3. The relief of vascular spasm reduces the risk of atherosclerosis plaques development. 4. Moderate hypercapnia activates cholesterol metabolism. 5. Since CO2 is essential for all vital processes, its excessive excretion (due to hyperventilation) triggers different protective mechanisms, including thickening of the vessel walls due to deposition of cholesterol. It induces the development of tissue sclerosis. The use of “Samozdrav” increases the level of CO2 in the organism, inhibiting the production of cholesterol, which diminishes the risk of atherosclerosis.
ARTROZA / ARTHROSIS

Pozytywny wpływ "Samozdrav" na artrozę wiąże się z poprawą dopływu krwi do tkanek kostnych i chrzęstnych. Płyn stawowy ma decydującą rolę w metabolizmie chrząstki i łąkotki. Normalne funkcjonowanie stawów zależy od jakości i ilości mazi stawowej wytwarzanej przez błonę maziową. Jakość i ilość płynu maziowego zależy od dopływu krwi do błony maziowej.

The positive effect of “Samozdrav” in arthrosis is associated with the improvement of blood supply of the osseous and chondral tissues. Synovial fluid has a crucial role in the metabolism of the cartilage and menisci. Normal functioning of joints depends on the quality and the quantity of synovial fluid, produced by the synovial membrane. The quality and the quantity of the synovial fluid depend on the blood supply of the synovial membrane.

ALERGIA / ALLERGY

 

Wystarczająca ilość dwutlenku węgla jest niezbędna do utrzymania metabolizmu i prawidłowego funkcjonowania układu hormonalnego. Dwutlenek węgla zmniejsza lepkość roztworów koloidalnych, co ma pozytywny wpływ na metabolizm. Komórki w żywym organizmie zawierają koloidalny roztwór przypominający galaretę. Aby utrzymać procesy biochemiczne w komórce, ważne jest zachowanie pewnego stopnia lepkości tego roztworu. Innymi słowy, rozwiązanie nie powinno być zbyt grube. Wzrost grubości roztworów koloidowych może być spowodowany wieloma czynnikami, takimi jak niedożywienie, chroniczna hiperwentylacja i hipodinamia. Zmniejsza prędkość reakcji biochemicznych i sprzyja gromadzeniu się trujących produktów ubocznych, soli, czynników rakotwórczych (substancji, które mogą powodować raka). Ćwiczenia oddechowe pomagają poprawić metabolizm wewnątrzkomórkowy i aktywować układy ochronne organizmu

Sufficient amount of carbon dioxide is necessary for maintaining the metabolism and for normal functioning of the endocrine system. Carbon dioxide decreases the viscosity of colloid solutions, which has a positive effect on the metabolism. Cells in a living organism contain a colloid solution that resembles jelly. To maintain biochemical processes inside the cell, it is vital to keep a certain degree of viscosity of this solution. In other words, the solution shouldn’t be too thick. The increase in the thickness of the colloid solutions can be caused by many factors, such as malnutrition, chronic hyperventilation, and hypodinamia. It decreases the velocity of biochemical reactions and promotes the accumulation of poisonous byproducts, salts, carcinogens (substances that can cause cancer). Respiratory exercises help to improve the intracellular metabolism and activate the protective systems of the organism.